Místně zakotvené učení

'Skutečný závazek vůči životnímu prostředí vychází z osobních zkušeností, získaných v průběhu času na reálných místech v malém, snadno zvladatelném měřítku.'
 David Sobel

Místně zakotvené učení a zapojování občanů se vyvinuly koncem minulého desetiletí na pomezí environmentální výchovy, ochrany životního prostředí a komunitního rozvoje. Jsou napájeny silnými kořeny, které se vytvořily za čtyřicet let existence environmentální výchovy. Místně zakotvené učení je možno chápat jako environmentální výchovu vázanou na místo a zdůrazňující rozšíření za hranice přírodního prostředí, do oblasti kulturních, sociálních a ekonomických podmínek místa. Přístup představovaný místně zakotveným učením usiluje o využití silného vztahu, který mají lidé ke své obci, s cílem dosáhnout ekologické a kulturní gramotnosti a současně naplnit řadu cílů v oblasti ochrany přírodya zodpovědné správy obce.

Zahrnutím příležitostí k účasti veřejnosti v místně zakotvených vzdělávacích programech se učení propojuje s akcí: žáci i občané se společně zapojují do života svých komunit. Takový přístup je založen na hodnotách a směřuje ke sbližování vzdělávacích cílů s místně relevantními cíli v oblasti sociální, ekonomické a ekologické. Přispívá k všeobecnému osvojení postojů, dovedností a činností nutných k zodpovědné správě obce a péči o ni, a dále k regeneraci, pozitivní proměně a obnově propojení mezi lidskými společenstvími a přírodními systémy.

Když se účastníci místně zakotveného učení aktivně zapojí do studia a zodpovědného řešení místních záležitostí, výsledkem je silnější podpora ochrany životního prostředí a vzdělávání, vyšší úroveň zapojení účastníků a obnova povědomí o hodnotě genia loci.

Projeková výuka a MZU

Místně zakotvené učení ve své nejpokročilejší formě je projektová výuka využívající místních témat (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Zároveň klade důraz na participaci - občanské zapojení v projektech, které mají praktický význam pro obec, slouží komunitě (tzv. servisní projekty) a buduje „sociální kapitál“ - podporuje vznik a rozvoj místních partnerství (což se týká nejen žáků).

Program ŠUŽ se tedy hlásí ke dvěma základním principům „projektové výuky“:

  • konkrétní praktický cíl reagující na skutečnou potřebu/problém, výuka je postavena na řešení komplexního úkolu, spjatého s životem
  • postavení učitele a žáků:
    • učitel má roli partnera (poradce, facilitátora, průvodce)
    • hlavní aktivita zůstává na žákovi – žák se s úkolem identifikuje a přebírá za něj zodpovědnost, nedostává jen úkoly, ale spolurozhoduje o volbě tématu, o postupech řešení – není jen informován, ale aktivně zapojen do rozhodování. Projekt je „podnik žáka“!

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Místně zakotvené učení naplňuje zároveň rysy vzdělávání pro udržitelný rozvoj  - tedy vzdělávání, které:    

  • rozvíjí schopnost zvládat a aktivně ovlivňovat změny
  • je zaměřené transdisciplinárně na porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů
  • je postavené na praktickém kontaktu s místem a světem
  • umožňuje zapojení do rozhodování o učení i světě (participativní vzdělávání)

 

Publikaci o MZU "Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost" si můžete objednat tištěnou nebo stáhnout v sekci "Ke stažení".

 

Seminář Obec v učení, učení v obci

Seminář proběhl již 30. 3. 2012 v Praze, ale zajímavé prezentace tu pro vás stále necháváme.

Prezentace Delie Clark: Místně zakotvené učení

Prezentace Jiřího Kulicha: Škola pro udržitelný život

Prezentace Ivy Nesvadbové: Regionální projekty na ZŠ praktické a ZŠ speciální

Zápis ze semináře: Obec v učení, učení v obci

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz