Základní informace o programu

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.

Cílem programu Škola pro udržitelný život (dále též ŠUŽ) je vzdělávání žáků, kteří společně s partnery - rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími, rozvíjejí procesy udržitelného života v obci. Děje se tak prostřednictvím jejich zapojení do promýšlení udržitelného rozvoje jejich obce či města a do přípravy a uskutečnění praktických místních projektů vedoucích k zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel, s ohledem na udržitelný rozvoj. Jde tedy o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ale je doloženo, že se při takový typ práce zlepšuje široký okruh znalostí a dovedností žáků i dalších zapojených účastníků.

Program „Škola pro udržitelný život“ v kostce:

Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím mladých lidí, ale i dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí a kvality života.
Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů.
Program pomáhá školám a jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce.
Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

S jakou metodou program pracuje

Program pracuje s metodou "místně zakotveného učení" (MZU), což je pojetí vzdělávání, které využívá všech aspektů místního prostředí včetně místních kulturních, historických a sociopolitických souvislostí a přírodního i antropogenního (lidmi vytvořeného) prostředí jako „jednotícího (integrujícího) kontextu pro výuku“. Součástí nejpokročilejší formy místně zakotveného učení je zároveň jasný důraz na zapojování žáků i dalších občanů do rozhodování a řešení místních problémů a potřeb a účast v projektech, které mají praktický význam pro místní školu a obec. 

Více informací naleznete v samostatné záložce.

Kde probíhá

Škola pro udržitelný život  probíhá program ve všech krajích ČR.

Kdo se může přihlásit

Do programu se mohou přihlásit základní a střední školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Jak se zapojit do sítě Škol pro udržitelný život?

1. Účast na semináři

Škola vyšle jednoho nebo více pedagogů na seminář k programu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ). Zde se učitelé dozvědí o programu ŠUŽ, metodě místně zakotveného učení a připraví se na plánování udržitelného rozvoje místa se žáky a komunitou. Zároveň se seznámí s tím, jak naplánovat konkrétní projekt.

2. Vize a plán udržitelného rozvoje obce či okolí školy

Žáci a dospělí společně přemýšlí o tom, jakou obec mají dnes, jakou by si přáli v budoucnu a co pro tuto změnu mohou udělat oni sami. Výsledkem plánování je vznik Vize a plánu udržitelného rozvoje  obce či okolí školy. Ten obsahuje zásobník komunitních projektů, kterými může škola ve spolupráci s partnery v budoucnu přispět k udržitelnému rozvoji obce.

Plánování má jasnou logickou linku. Účastníci plánování:

 • Posoudí současný stav místa
 • Popíší svou vizi ideální budoucnosti místa
 • Srovnáním identifikují problémy/potřeby místa
 • Navrhují řešení
 • Vytvoří zásobník nápadů/projektů

Do plánování by měli být zapojeni zástupci těchto skupin:

 • Žáci
 • Pracovníci školy
 • Veřejnost
 • Vedení obce
 • Další relevantní partneři

3. Naplánování a sepsání konkrétního projektového záměru

Jeden z projektů ze zásobníku nakonec žáci, ve spolupráci s partnery z obce a s podporou učitele, vyberou a podrobně naplánují a popíší, tak aby jej mohli následně uskutečnit.

Po splnění předchozích kroků již nic nebrání zařazení školy do sítě Škol pro udržitelný život!

Kdy se přihlásit

Aktuální termíny seminářů sledujte zde. Seminář lze také objednat a zrealizovat přímo pro vás ve škole.

Postup programem

Než začneme (příprava), je důležité promyslet:

 • Kdo bude plánovat a realizovat?
 • Co a kde budeme plánovat?
 • Co se při tom žáci naučí – jaké jsou naše vzdělávací cíle?

První cyklus projektové výuky – Vize a plán obce a zásobník projektů:

 • Motivace („objevování místa, zabývání se místem“)
 • Stanovení cíle (cíl dle programu ŠUŽ: „zmapovat potřeby a problémy vybraného místa (obce/okolí školy) a navrhnout projekty k řešení, jeden projekt rozpracovat a zrealizovat“)
 • Mapování, řešení (sběr informací o místě)
 • Vytvoření produktu (zpracování vize, plánu rozvoje a zásobníku projektů)

Druhý cyklus projektové výuky – Místní projekt:

 • Stanovení cíle projektu
 • Mapování, řešení - plánování projektu
 • Vytvoření produktu – realizace celého projektu nebo alespoň prvního malého kroku
 • Hodnocení

Program ŠUŽ očima fotografů

ZŠ Třebenice - Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek
ZŠ a MŠ Lukavice - Archimédův šroub v kouzelné zahradě
ZŠ a MŠ Kocbeře - Kocbeřské mravenčení
Seminář pro pedagogy - Liberec

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz