Základní informace o programu

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.

Škola pro udržitelný život  (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Vize ŠUŽ 

Škola je ohniskem, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, jak udržitelně žít v místě a komunitě.

Poslání ŠUŽ

Program vzdělává prostřednictvím péče o místo a životem v komunitě a tím rozvíjí u žáků, učitelů, členů komunity kompetence potřebné pro udržitelný život.

Cíle ŠUŽ:

 • Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život v místě.
 • Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě.

S jakou metodou program pracuje

Program pracuje s metodou "místně zakotveného učení" (MZU) a projektovou výukou. Toto pojetí vzdělávání využívá všech aspektů místního prostředí včetně místních kulturních, historických a sociopolitických souvislostí a přírodního i antropogenního (lidmi vytvořeného) prostředí jako „jednotícího (integrujícího) kontextu pro výuku“. Je zde zároveň jasný důraz na zapojování žáků i dalších občanů do rozhodování a řešení místních problémů a potřeb a účast v projektech, které mají praktický význam pro místní školu a obec. 

Více informací naleznete v samostatné záložce "Na čem ŠUŽ stojí".

Kdo se může přihlásit

Do programu se mohou přihlásit všechny základní a střední školy z ČR, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Jak se zapojit do sítě Škol pro udržitelný život?

Tím, že realizujete školní projekt v rámci programu ŠUŽ, se stanete členy sítě ŠUŽ.

1. Rreakce na některou z výzev vyhlášených v rámci programu ŠUŽ 

- Dle možností vypisujeme výzvy k zapojení do programu ŠUŽ, které naleznete v "aktualitách".

- Další možností je, že se ve škole domluvíte a my vám uděláme seminář (placený) pro  pedagogy (min. 5 účastníků).

- Navážete s námi spolupráci v rámci tzv. "šablon".

2. Tvorba vize místa (obce) a zásobníku projektových záměrů

Žáci nejprve poznávají, ve spolupráci s komunitou, obec a následně společně přemýšlí o tom, jakou obec mají dnes, jakou by si přáli v budoucnu a co pro tuto změnu mohou udělat oni sami. Výsledkem plánování je vznik Vize udržitelného rozvoje obce či okolí školy. Ta obsahuje zásobník projektových záměrů, kterými může škola, ve spolupráci s komunitou a dalšími partnery, v budoucnu přispět k udržitelnému rozvoji obce.

Plánování má jasnou logickou linku. Účastníci plánování:

 • Poznávají místo do hloubky
 • Posoudí současný stav místa
 • Popíší svou vizi ideální budoucnosti místa
 • Srovnáním identifikují problémy/potřeby místa
 • Navrhují řešení
 • Vytvoří zásobník projektových záměrů

Do plánování by měli být zapojeni zástupci těchto skupin:

 • Žáci
 • Pracovníci školy
 • Komunita
 • Vedení obce
 • Další relevantní partneři

3. Realizace projektu

Žáci, ve spolupráci s partnery z obce a s podporou učitele, vyberou jeden projektový záměr ze zásobníku. Zjišťují si informace potřebné k realizaci projektu, podrobně ho naplánují a následně realizují. 

Důležité je, aby snažení mělo skutečně hmatatelný výstup. Pokud by se tak nestalo, ztratil by se zásadní vzdělávací dopad a motivační efekt pro žáky! Nemusí se jednat o nic velkého, pokud nemáte finanční prostředky, nebo jen malé, realizujte  výsadby rostlin, umístění jedné lavičky, vytvoření "qestu" apod., nebo si realizaci rozplánujte do více fází (např. úpravy parku budete realizovat po částech v průběhu několika let, naučnou stezku budete postupně rozšiřovat o další tabule apod.). V případě, že se vám podaří sehnat více peněz (třeba ve spolupráci s obcí), je samozřejmě možné realizovat něco většího.

Po splnění předchozích kroků již nic nebrání zařazení školy do sítě Škol pro udržitelný život!

Postup programem

Viz samostatná záložka "Kroky ŠUŽ"

Program ŠUŽ očima fotografů

ZŠ Třebenice - Školní zahrada jako místo pro poznávání, setkávání, hru i odpočinek
ZŠ a MŠ Lukavice - Archimédův šroub v kouzelné zahradě
ZŠ a MŠ Kocbeře - Kocbeřské mravenčení
Seminář pro pedagogy - Liberec

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER
Realizátor a národní koordinátor programu
suz@ekologickavychova.cz 

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz