Formuláře

Formulář Průběžné zprávy

Formulář Závěrečné právy

Loga a Pravidla publicity

Loga a pravidla publicity Škola pro udržitelný život

Průvodce pro příjemce

Co znamená být příjemcem příspěvku na konkrétní projekt?

Kromě samotné realizace podpořeného projektu vyplývají z poskytnutí příspěvku některé další povinnosti. Naším cílem je co nejméně zatěžovat příjemce rozsáhlou administrativou a zbytečnými úkoly, ale některé úkony jsou pro administraci nezbytné, jiné zase vyplývají ze závazků k našim partnerům nebo nám pomáhají v získání prostředků pro podporu dalších projektů.

Přehled postupu projektem

 • Sestavení a podepsání smlouvy
 • Příjemce zveřejnění na svých webových stránkách: název, anotaci projektu, odkaz na www.skolaprozivot.cz.
 • 1. platba
 • Příjemce zašle na email 1 fotografii dokumentující stav před realizací do 30 dnů od podepsání smlouvy.
 • Realizace projektu
 • Průběžná zpráva + 1 fotografie dokumentující realizaci projektu (do 30.11.2011)
 • 2. platba
 • Pokračování realizace projektu
 • Příjemce uspořádá slavnostní projektový den, na kterém bude prezentovat výsledky projektu aspoň z větší části realizovaného. Součástí může být i dílčí realizace projektu. Příjemce pozve na tento den zástupce poskytovatele a představitele obce, a to nejméně měsíc předem.
 • Závěrečná zpráva + fotodokumentace dle smlouvy (do 14.6.2012)
 • 3. platba
 • Uzavření projektu

Závaznost projektové žádosti

Realizace projektu musí probíhat v souladu se schváleným projektem. Stejně tak finanční prostředky musí být čerpány podle rozpočtu tohoto projektu. V některých případech je poskytnutá částka nižší, než požadovaný příspěvek: pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, můžete položky rozpočtu krátit podle vlastní úvahy.

Veřejné akce a výstupy projektu

Pro všechny publikované výstupy projektu (pozvánky na akce, plakáty, tiskové zprávy ...) platí Pravidla publicity, která jsou přílohou smlouvy. Pro články a relace v médiích do té míry, nakolik jste schopni jejich obsah ovlivnit. Veškeré pozitivní zmínky o Nadaci Partnerství, Středisku ekologické výchovy SEVER, krajských koordinátorech programu a jejich partnerech nám pomáhají zlepšovat naši práci a získávat další prostředky pro vás. V případě akcí zaměřených na veřejnost vás žádáme, abyste nás o takové akci předem uvědomili, máme zájem s vámi spolupracovat na medializaci akce.

K slavnostnímu projektovému dni pro vás připravíme na základě vašich podkladů tiskovou zprávu.

Zprávy

Průběžnou a závěrečnou zprávu je nutno poslat nejpozději v termínech, uvedených ve smlouvě  na email a vašemu krajskému koordinátorovi. Odložení termínu odevzdání zprávy je možné pouze po předchozí dohodě. Struktura průběžné zprávy je vysvětlena v příslušném formuláři průběžné zprávy. Struktura závěrečné zprávy je vysvětlena v příslušném formuláři závěrečné zprávy.

Loga

Příjemce umístí na všech propagačních materiálech spojených s realizací projektu (včetně webových stránek, tiskových zpráv, pozvánek apod.) loga vyhlašovatelů programu Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy SEVER a logo generálního partnera společnosti Toyota. Loga i pravidla publicity jsou ke stažení zde.

Fotografie

Součástí závěrečné zprávy jsou fotografie. Účelem fotografií není jen dokumentovat realizaci projektu, nejlepší fotografie využíváme k propagaci vaší i naší práce.

Fotografujte v rozlišení minimálně 180 dpi. K závěrečné zprávě přiložte CD obsahující 40 fotografií ve formátu jpg nebo png – z toho 5 fotografií dokumentujících stav před realizací, 20 dokumentujících realizaci projektu, 10 dokumentujících výsledky a 5 ze slavnostního projektového dne.

Fotografie musí být kvalitní, tj. zaostřené, zobrazující aktivity zblízka, na fotografiích jsou žáci především v „akci“. Každá fotografie musí být nazvána tak, aby bylo jasné, co zobrazuje.

Na webové stránky pak prosím umisťujte fotografie v malém rozlišení a malé velikosti souboru (např. do 100 kb).

Další přílohy ke zprávám

Články z médií přikládejte jen jako ilustraci, zejména pokud je mediální ohlas větší. Články si nearchivujeme, není třeba kopírovat všechno. Stačí uvést počet článků, případně strukturu mediálního ohlasu podle typu médií.

Změny v projektu

Změny v projektu, které podstatným způsobem mění jeho výstupy nebo využití přidělených prostředků, podléhají schválení poskytovatelem. Častým důvodem změny jsou události, které znemožňují realizaci projektu v původní podobě, nebo naopak umožňují realizovat výhodnější, efektivnější variantu. Může se také stát, že potřebujete změnit harmonogram realizace a posunout termín průběžné či závěrečné zprávy. Podmínkou povolení změny je, že je v duchu původního projektu. O změnu je třeba požádat písemně (stačí e-mailem) kancelář Nadace na adrese .

Platby

Poskytnuté prostředky jsou vypláceny příjemci ve třech splátkách. Teprve až dostaneme podepsanou smlouvu, můžeme odeslat první splátku. Další splátky jsou odesílány na základě dodání průběžné a závěrečné zprávy. Pokud je vaše zpráva v pořádku, pošleme vám příslušnou splátku obratem, přibližně do 14 dnů (stejně tak 1. platbu po podepsání smlouvy). V opačném případě bychom si vyžádali doplnění nebo přepracování zprávy.

Program realizují:

zavřít
zavřít