Zahradní jezírko

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Pitná voda, kanalizacePitná voda, kanalizaceDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstMéně nerovnostíMéně nerovnostíMír, spravedlnost a silné instituceMír, spravedlnost a silné instituce

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka, Bezno

Školní 242
294 29 Bezno

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
151 - 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Středočeský

Anotace

Námět vzešel z řad členů Ekotýmu, kteří jezírko dlouhodobě propagují (je součástí dlouhodobého řešení využití školní zahrady). Následně byl záměr projednán se zástupci obce, pak na pravidelné schůzi Ekotýmu (každá třída v něm má dva zástupce) i s dalšími pedagogy a zástupci SRPDŠ. Žáci i veřejnost se zapojili do úpravy okolí školy a to prostřednictvím brigádnických dopolední. Zapojením veřejnosti z řad rodičů a žáků se zlepšily mezigenerační vztahy. Žáci se zapojili do výkopových prací i do tvorby výukových a propagačních materiálů.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu bylo obohacení zahrady o vodní prvek, začlenění ekosystému do výchovně vzdělávacího procesu prostřednictvím výuky v terénu, vytvoření pracovních listů. Vybudováním ekosystému „jezírko“ se rozšířila druhová pestrost rostlin a živočichů, zvýšila se biodiverzita zahrady. Vodní plocha má zároveň relaxační účinek, který mohou využívat žáci, zaměstnanci školy i veřejnost.

Hlavní aktivity

Po obdržení informace, že projekt byl vybrán, začali žáci pracovat na tvorbě informačních cedulí a pracovních listech.  Následovali výkopové práce. Do výkopových a zakládacích prací jezírka byli začleněni žáci 2. stupně a rodiče z řad dobrovolníků. Byly uskutečněny 2 dobrovolnické brigády.  První brigáda se uskutečnila 11. 5. 2016, druhá 25. 5. 2016.

Žáci 1. stupně byli začleněni do výsadby rostlin, zpracovávali pracovní listy a pomáhali s tvorbou informačních cedulí. Výsadbu rostlin organizovala pí uč. Řípová. Dne 24. 6. 2016 se uskutečnilo slavnostní otevření jezírka, kde vystoupil taneční soubor Bezinky Country Dance, hudební vystoupení doplnili Jana Redrová, Dana Houdková (1. třída) a Jiří Vosyka (7. tř.) hrou na klávesy. Oficiálnímu programu předcházelo plnění úkolů na stanovištích žáky 1. stupně. Program pro ostatní žáky realizovali žáci 1. třídy.

Výstupy

V rámci projektu bylo vytvořeno jezírko o velikosti 3 m x 2 m, hluboké 1,2 m. Bylo vysázeno 75 ks rostlin, nasezeno 5 ks ryb, a 8 plovatek bahenních, instalovány 2 lavičky. K slavnostnímu otevření vzniklo 20 ks pamětních listů, 50 ks pozvánek. Dále byly vytvořeny informační cedule k vysázeným rostlinám a pracovní listy pro žáky 1. stupně na téma rybník.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz