Přírodní zajímavosti okolí rybníka Vejsplachy

Období realizace od 2019 do 2020.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 13 do 15 let.

Škola

Základní škola Školní Vrchlabí

Školní 1336
543 01 Vrchlabí

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
10 001 - 100 000 obyvatel
Kraj
Královéhradecký

Anotace

Projektu se zúčastnili žáci 8.C, resp. 9.C. Na základě zpracování problematiky Obec 2030 žáci vytvořili podklady pro Vizi 2030. Konečná podoba vznikla po zapracování připomínek Spolku Pro Hartu a po připomínkování na veřejném představení. Na základě třídní diskuse došlo k výběru námětu na projektový záměr – vodní ptactvo na rybníku Kačák, význam mrtvého a odumírajícího dřeva v lužním lesíku a připomenutí existence valů z dob bramborové války a také renovace lavičky u ohniště na Ovčáku.

Cíl projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvoření něčeho smysluplného a udržitelného v naší obci. Žáci vybrali projektový záměr, vytvořit informační panely, tabulky a lavičku pro veřejnost.

Navázat demokratický dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce.

Dílčí cíle:

- interpretace přírodních zajímavostí vodní ornitofauny rybníka Kačák (Vejsplachy)

- interpretace přírodních zajímavostí života v lužním lesíku u Kačáku (Vejsplachy)

- uvědomit si význam mrtvých a odumírajících stromů v krajině

- interpretace historických událostí a informování o přítomnosti valů z doby Bramborové války

- znovuobjevení místa, hromadného pohřebiště, kde na mohyle kdysi stával kamenný kříž

Hlavní aktivity

Září – listopad 2019

Aktivity na sladění třídního kolektivu, sebepoznání a sebehodnocení, zjišťování silných a slabých stránek, pobyt v H. Maršově, problematika udržitelného rozvoje

Prosinec 2019

Na základě diskuse a vyhodnocení pocitové mapy v 8.C byla vybrána témata projektu – život na Kačáku (vodní ptáci, odumřelé dřevo a dřevokazné organismy v lužním lesíku) a Bramborová válka.

Leden 2020

Diskuse s odborníky, kontaktování odborníků e-mailem, příprava podkladů pro výrobu panelů:

M. Kobrle – Bramborová válka

S. Kalliontzi a P.Mládková – význam odumřelého dřeva, živočichové odumřelého dřeva 

V. Marek – vodní ptáci na rybníku Kačák

D. Vodnárek – historické hromadné pohřebiště, kde jsou valy – navštívení s historikem

G.Kamešová, K. Nosková – příprava prezentace o Vizi obce 2019 – 2030

Únor 2020

Veřejné představení Vize na městském úřadě, připomínkování Vize místostarostou M. Vávrou a vedoucím Odboru ŽP R. Vichem (vizi si vyžádali k prostudování s předstihem).

A. Mrkva – zaznamenání připomínek k vizi

Na základě podnětů ze Spolku Pro Hartu (dříve neformální uskupení Harťáci) a osobní zkušeností žáků s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad a nevzhledností sběrných míst, zejména centrálního sběrného místa u motorestu ve Vrchlabí 3 (Harta) žáci (resp. N Tuháčková) nafotili přeplněné kontejnery a v rámci projednávání Vize 2019 – 2030 upozorňovali na tento problém a navrhovali zástupcům města různá řešení. Nakonec se podařilo, i díky tomuto projektu, zvýšit frekvenci svozu odpadů z 2x týdně na 3x týdně (začátek března 2020) a u centrálního sběrného prostoru byly kontejnery odcloněny živým plotem z růže svraskalé (říjen 2020).

D. Vodnárek – oslovil členy České společnosti ornitologické a Ornitologické sekce při Správě KRNAP s prosbou poskytnutí autorských fotografií (zdarma) živočichů zachycených na infopanelech

Březen 2020

D. Vodnárek – z žákovských podkladů dopracována konečná podoba Vize obce 2019 – 2030

                       - z žákovských podkladů vytvořen konečný koncept infopanelů, který byl předán grafikovi

8.C – vytipování mrtvých nebo odumírajících stromů pro jejich označení tabulkou o významu
            odumírajícího dřeva v krajině (tab. navrtal D. Vodnárek – koronavirus uzavřel školy)

Květen 2020

D. Vodnárek, R. Vich (odbor ŽP) a pan Tauš (Služby Města Vrchlabí) vyznačili v terénu místa, kde budou ukotveny v zemi infopanely, na náklady Vrchlabí patky vyrobily a instalovaly do země Služby Města Vrchlabí (dohodnuto při prezentaci Vize 2019-2020 na městském úřadě v únoru)

Červen 2020

Slavnostní zakončení projektu, instalace informačních panelů.

Přítomni: 

ředitel školy J. Palátka, vedoucí odboru školství R. Albrechtová, zastupitel města a historik M. Bartoš, občan Harty (zájmové území projektu) a náměstek ředitele Správy KRNAP J. Kašpar, koordinátorka za SEVER S. Kozlovská

Říjen 2020

Vysázení živého plotu k odclonění kontejnerů na tříděný odpad – f. Doupovec.

Listopad 2020

9.C – účast žáků na online sdílecí a závěrečné konferenci. Prezentace žákovského projektu, přednášky zástupců OSN, MŽP a dalších hostů na téma udržitelného rozvoje.

Výstupy

Žáci vytvořili:

- informační panel A3 o vodním ptactvu na rybníku Vejsplachy – tzv. Kačák

- informační panel A3 o odumřelém dřevě a životě v něm v lužním lesíku u Kačáku

- informační panel A3 o Bramborové válce a valech na Ovčáku (kopec v Hartě)

- informační tabulky A5 o významu odumřelého dřeva (instalováno na 2 stromy v Hartě)

- informační tabulka A4 o historickém pohřebišti lidí zemřelých na tyfus a choleru v 18. století na konci
  Harty

- díky realizaci projektu a osazení horního úbočí kopce Ovčáku panelem o bramborové válce Město schválilo grant, ze kterého Spolek Pro Hartu (tehdy jen Harťáci) nechal vyrobit novou lavičku k ohništi a místu setkávání v Hartě

- i díky Vizi 2019-2030 se zvýšila frekvence svozu tříděného odpadu z 2x týdně na 3x týdně, čímž se zlepšila situace s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad

- díky Vizi 2019 – 2030 byl vysázen živý plot z růží svraskalých podél největšího sběrného místa v Hartě, došlo tak k částečnému odclonění nevzhledných kontejnerů (dojde, až růže vyrostou)

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz