Informační tabule Moravan

Období realizace od 2018 do 2019.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 13 do 15 let.

Škola

ZŠ Moravany

Komenského ulice 118
53 372 Moravany
okres Pardubice

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
81 - 150 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Pardubický

Anotace

Skupina mladých (ve věku 13 – 15 let) navázala demokratický dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce - vytvořili svou vizi obce a dosáhli uskutečnění praktického místního projektu, informační tabule pro veřejnost doplněna o letáky s informacemi o naší obci.

Cíl projektu

Cílem našeho projektu bylo vytvoření něčeho smysluplného a udržitelného v naší obci.

Dílčí cíle:

Navázat demokratický dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce.

Zrealizovat vybraný projektový záměr – informační tabule pro veřejnost.

Žáci prohloubili znalosti o obci a udržitelném rozvoji.

Žáci se učili zodpovědnosti a úctě k místu, kde žijí.

Hlavní aktivity

Mezi hlavní aktivity můžeme zařadit: 

motivaci, mapování, třídění informací o obci

přemýšlení o udržitelném životě v místě

průběh poznávání místa do hloubky

plánování budoucnosti místa – v této etapě vznikala vize místa a probíhala setkání v komunitě pod vedením pedagogů ZŠ Moravany, okres Pardubice,

dalším krokem byla vybírání a promýšlení projektu, badatelství o místě, žáci v této etapě konkretizovali cíle a kroky k jejich naplnění

v závěrečném kroku docházelo k realizaci projektu

Žáci za pomoci pedagogů, rodičů, prarodičů, představitelů obce vytvořili informační tabuli, která je umístěna u nádraží v Moravanech a má sloužit především návštěvníkům obce Moravany.

Žáci 9. ročníku vytvořili návrh mapy, dále ji namalovali, pedagogové ji nechali v reklamní agentuře vytisknout, u místního truhláře zadali výrobu dřevěného základu. Obec zajistila zabudování informační tabule do země a zajištění, aby nedošlo k ohrožení občanů. 

Žáci 8. ročníku vytvořili letáčky o zajímavostech a historii obce.

Výstupy

Žáci získávali nové znalosti o obci, o udržitelném rozvoji, zároveň zlepšovali své dovednosti v oblasti kooperace a komunikace nejen s vrstevníky, ale také s dospělými. Učili se plánovat, zvažovat různé aspekty problému a optimalizaci jeho řešení. Práce na projektu žákům přinesla novou zkušenost, v níž se mohli spolupodílet na rozvoji místa, kde žijí, čímž rozvíjeli své občanské vědomí a učili se zodpovědnosti a úctě k místu, kde žijí. Z hlediska ŠVP žáci rozvíjeli kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz