Zvelebení autobusové zastávky

Období realizace od 2018 do 2019.

Cíl udržitelného rozvoje: Udržitelná města a obceUdržitelná města a obce

Věk žáků od 13 do 15 let.

Škola

Základní škola Měcholupy

Holedečská 2
439 31, Měcholupy
okres Louny

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
501 - 1 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Žáci osmého a sedmého ročníku (13 – 15 let) se věnovali problematice, jak přispět ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Na základě zmapování a interpretování kontextu místa navrhli, kam by měla směrovat budoucnost obce nebo její části v horizontu cca 4 let. Vybrali si zvelebení autobusové zastávky. Zastávku využívají žáci naší školy i lidé z obce.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo, aby se žáci prostřednictvím projektu učili pečovat o zdravé životní prostředí nejen u nás v obci, ale na celé planetě. Žáci si vybrali, že vymalují autobusovou zastávku v blízkosti školy, upraví okolí školy, obce za pomoci vedení města.

Dílčí cíle:

Žáci si vytvářeli citlivý vztah k regionu a uvědomovali si důsledky vlivu člověka na přírodu a okolní krajinu.

Žáci získali povědomí, že všechno je jen na nás na lidech, na lidských aktivitách, které mohou kladně i záporně ovlivnit životní prostředí, a proto bychom měli jejich dopad promýšlet. 

Žáci se učili hodnotit a upravovat své počínání z hlediska trvalé udržitelnosti života na Zemi.

Žáci se učili navazovat dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní úrovni a přispěli svými nápady a pomocí při zkrášlování a zvelebování obce.

Žáci šli příkladem ostatním obyvatelům obce.

Hlavní aktivity

Žáci vymalovali autobusovou zastávku v blízkosti školy, upravili okolí školy, obce za pomoci vedení městyse Měcholupy, šli příkladem, motivovali a motivují veřejnost k velebení obce, k veřejně prospěšné činnosti a ukazují svým příkladem, že někdy málo znamená více.

Pracovali jsme dle metodiky ŠUŽ. Vytvořili jsme si pravidla. Jaké město chceme. Mapovali jsme místa v obci. Přemýšleli jsme o udržitelném životě. Spolupracovali jsme s odborníky. Žáci navštívili starostku na obecním úřadě. Zamýšleli se také nad problémem, proč je zastávka tak smutná a vymýšleli básně.

Výstupy

Žáci ve spolupráci s obcí opravili a vyzdobili autobusovou zastávku, vyrobili lavičku.

Žáci přispěli k úklidu v obci a k úpravě zeleně.

Žáci se naučili lépe komunikovat, spolupracovat, vnímat okolí. 

Žáci reflektují průběh a výsledek zrealizovaného projektu.

Žáci zhodnotili a pojmenovali svůj přínos projektu.

Žáci jsou přesvědčeni, že svým jednáním můžou pozitivně ovlivnit místo.

Žáci svými výstupy prokázali, že komplexní vzdělávání má svoje místo ve výchovně-vzdělávacím procesu základních škol.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz