Ke škole bezpečněji

Realizace 2016.

Cíl udržitelného rozvoje: Rovnost mužů a ženRovnost mužů a ženDostupné a čisté energieDostupné a čisté energieDůstojná práce a ekonomický růstDůstojná práce a ekonomický růstPrůmysl, inovace a infrastrukturaPrůmysl, inovace a infrastrukturaŽivot na soušiŽivot na souši

Věk žáků od 6 do 15 let.

Škola

Základní škola Krátká, Klášterec nad Ohří

Krátká 676
431 51 Klášterec nad Ohří
 

Typ školy
Základní škola úplná
Velikost školy
více než 400 žáků
Velikost obce
1 001 - 5 000 obyvatel
Kraj
Ústecký

Anotace

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy.

Cíl projektu

Cílem projektu bylo  vyznačení a upozornění na místa v bezprostřední blízkosti školy, která sami žáci vnímají jako nebezpečná. Celkově zlepšit bezpečnost pro žáky (ale i ostatní kolemjdoucí) během cesty do i ze školy.

Hlavní aktivity

Samotná vize projektu vzešla od žáků navštěvujících Ekokroužek, kdy na jednom z nich mapovali,jak vnímají místa v bezprostředním okolí své školy. Vzhledem k tomu, že několik z nich označili jako nebezpečná, napadlo je, že by se s tím dalo něco dělat. Nejprve zmapovali terén, provedli měření, zaznamenávali počty projíždějících aut, sledovali reakce řidičů, sledovali dění kolem heren a příjezdové cesty policie ČR apod.

Žáci uspořádali anketu, ve které oslovili občany, rodiče, spolužáky, učitele se záměrem zjistit, zda vnímají situaci podobně. Anketa byla kontaktní, probíhala v bezprostředním okolí školy. Dále pak sestavili dotazník, který rozdali spolužákům, učitelům a rodičům. Ti měli možnost k problému se vyjádřit. Anketu i dotazníky posléze vyhodnotili a zjistili, že poměrně velká část dotázaných označila ve svých odpovědích stejná místa jako oni. To je tedy přivedlo na myšlenku oslovit představitele města s tím, zda by bylo možné něco s tím udělat, aby bylo dosaženo nějaké změny.

Dalším krokem bylo vyhlášení k zapojení ostatních žáků školy do návrhů dopravního značení, které by odpovídalo daným místům. Byla uspořádána výstava těchto návrhů. Zapojili se žáci 1. i 2. stupně za účasti jejich učitelů. Návrhy byly tvořeny v hodinách výtvarné výchovy. Na základě těchto návrhů jsme pak s dětmi z Ekokroužku a s pomocí pana školníka E. Fuksy vytvořili značení, která budou dočasně upozorňovat na daný problém.

Dalším nápadem bylo vytvoření krátkých spotů, ve kterých hrají sami žáci, a které rovněž upozorňují na problematická místa. Spoty byly vysílány v místní televizní stanici a upozorňovaly občany na náš projekt. 

Žáci Ekokroužku dále připravili besedu s občany, spolužáky, zástupci školy a města, na které svůj projekt prezentovali. Umístili základní informace o projektuna webové stránky školy. Vytvořili prezentaci, která mapovala jejich činnost. Vytvořili maketu, na které vyznačili problematická místa, pořídili fotodokumentaci z jednotlivých kroků. Navrhli pozvánky, na besedu, které jsme nechali natisknout i se základními informacemi o projektu. Vytvořili plakátky.

Plakátky vyvěsili na  viditelná místa v okolí. Letáčky - pozvánky s informacemi rozdávali občanům města, další pak rozmístili do okolních obchodů, informačního centra, do větších obchodů v našem městě. Pozvánky představitelům města a zástupcům školy byly rozeslány elektronicky na adresy konkétních lidí.

Za pomoci aktivního rodiče jsme instalovali reflexní označení za dopravní značky, kterých se projekt týkal.

Na závěr proběhla beseda, které se účastnili zástupci školy, někteří zastupitelé, místostarosta, radní pro školství a tělovýchovu,rodiče a spolužáci. Žáci představili přítomným svůj projekt. Proběhla diskuse, ve které pan místostarosta Suchý dětem osvětlil jak situace vypadá, co město už podniká v této lokalitě pro zvýšení bezpečnosti. Jak mají postupovat, pokud chtějí provádět nějaké změny a ocenil jejich aktivní přístup. Poté došlo ke slavnostnímu "otevření" projektu.

Výstupy

Díky projektu vzniklo dočasné označení míst, která z projektu vyšla jako problémová, dočasné reflexní označení dopravního značení. Dále video spoty upozorňující na nevhodnou blízkost heren a  barů.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz