JAK REALIZOVAT MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ve školním roce 2022/2023

JAK REALIZOVAT MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ ve školním roce 2022/2023

1. Celoroční program Škola pro udržitelný život - ŠUŽ 

 • je celoroční program, pro žáky a učitele, kteří aktivně mění své okolí

 • pomáhá žákům vytvářet si vztah k místu

 • dává žákům slovo

 • připravuje je na skutečný život

 • je otevřený komunitě

 

Ve školním roce 2022/2023 si můžete vybrat, zda se chcete věnovat prostřednictvím programu Škola pro udržitelný život - ŠUŽ

1) tématu klimatická změna a společně s žáky se vzdělávat O MÍSTĚ A V MÍSTĚ - mapováním problémů a potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou změnu. Udělat společně něco PRO MÍSTO - plánováním a realizací praktických místních projektů zmírňujících dopady klimatických změn v obci a SKRZE MÍSTO hledat souvislostí mezi naším místem a klimatickou změnou. 

nebo 

2) tématu udržitelný život v obci, ve kterém žáci s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny, a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí se.  

 

Co zapojením získáte? 

 • finanční podporu 15 000,- na realizaci programu a drobná finanční podpora pro zapojené pedagogy 

 • metodickou a konzultační pomoc - k dispozici jsou vám konzultanti programu ŠUŽ, kteří vás provedou celým procesem 

 • metodické materiály programu ŠUŽ  -  aktivity do výuky 

 • vzdělávání pedagogů - úvodní a doškolující semináře 

 • setkání s dalšími školami realizujícími program ŠUŽ 

 • aktuální informace o dění v místně zakotveném učení v ČR 

 • pro tento školní rok nabízíme rovněž:

  • možnost absolvovat na podzim a v zimě 3denní pobyt v Horním Maršově v Krkonoších, na kterém zažijete zážitkový vzdělávací program zaměřený na klimatickou změnu nebo udržitelný rozvoj (cena pro žáka cca 1250,- za pobyt) 

  • získat díky semináři simulační hru Jak se žije v Podnebíně, která žáky provází adaptačními opatřeními v obci (cena cca 2000,-)

Přihlaste se do celoročního programu Škola pro udržitelný život ZDE nebo kontaktujte Elišku Hájkovou (suz@ekologickavychova.cz,  734 310 966).


2. MĚSÍČNÍ miniprojekty

Místně zakotvené učení vás zaujalo, ale raději než celoroční program ŠUŽ byste si vyzkoušeli o něco menší, cca měsíční  projekty?

Hledáme skupiny žáků, kteří chtějí realizovat jednoduché aktivity v místě. Na začátku se zapojené skupiny zamyslí, co by potřebovali k tomu, aby lépe poznali a zmapovali své místo, poté vybírají témata (minimalizace odpadů, šetření energií, sucho, klimatická změna apod.), na kterých si formulují výzkumné otázky,  na základě zjištěných problémů v komunitě si formulují hypotézu, plánují, realizují navrhovaná opatření a prezentují výsledky. Předpokládaný čas realizace je 1 - 4 měsíce. 

Co zapojením získáte? 

 • drobnou finanční podporu pro realizaci projektů

 • metodickou a konzultační pomoc - k dispozici jsou vám konzultanti, kteří vás provedou celým procesem 

 • metodické materiály   -  aktivity do výuky 

 • setkání s dalšími školami realizujícími miniprojekty 

 • aktuální informace o dění v místně zakotveném učení v ČR 

Můžete se přihlásit ZDE nebo kontaktujte Michaelu Glovňovou michaela.glovnova@ekologickavychova.cz, 734 310 968.

 

3. NĚKOLIKAHODINOVÉ workshopy

Vytvořili jsme nabídku MINILEKCÍ. Vybrali jsme zážitkové aktivity propojující místně zakotvené učení s tématy klimatické změny a udržitelného rozvoje. Tyto aktivity jsme metodicky upravili tak, aby byly realizovatelné od 1 vyučovací hodiny až po 1 projektový den. Aktivity jsou určené žákům I., II. stupně ZŠ a žákům středních škol.

Co v MINILEKCÍCH NAJDETE:

 • cíle a výstupy aktivity

 • časovou dotaci aktivit a jejich částí

 • popis mezipředmětového propojení aktivity

 • metodický popis aktivit s doporučeními vyplývajícími z našich dosavadních zkušeností

 • seznam pomůcek, případně odkazy na již zpracované pracovní listy a pomůcky

 • popis, jak aktivita naplňuje jednotlivé principy místně zakotveného učení

 • doporučení na aktivity, které by mohly předcházet nebo možné aktivity, které by mohly navazovat 

 Po realizaci MINILEKCE vás poprosíme o:

 • vyplněnou prezenční listinu s podpisy žáků,

 • vyplnění krátkého hodnotícího dotazníku,

 • pořízení pár fotografií dokumentujících práci žáků při realizaci MINILEKCE,

 • to vše do 3 měsíců od obdržení metodiky vybrané MINILEKCE (po domluvě je možná úprava termínu).

Přihlásit se můžete již nyní ZDE nebo kontaktujte Moniku Hnátovou (monika.hnatova@ekologickavychova.cz, 734 310 964). 

Kraj/městoTermínOrgranizaceMísto konání

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz