K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


O PROGRAMU ŠUŽ

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

Začátky a současnost

2004

První – pilotní ročník zapojených škol do programu 

2023

Do sítě ŠUŽ a MZU je zapojeno téměř 300 škol, aktivně program řeší v tomto školním roce 20 škol (ZŠ i SŠ).

NAŠE FILOZOFIE

Žáci zapojených škol spolu s dalšími partnery z obce přemýšlí o tom, co mohou udělat pro rozvoj své obce nebo okolí školy. Spolu pak postupně realizují navržené změny a tím mění k lepšímu místo, kde žijí a učí se (naplňují místní Agendu 21). Vše se děje s ohledem na udržitelný rozvoj místa i světa a je tak praktickým příkladem naplňování Cílů udržitelného rozvoje 2015 – 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs) a Strategického rámce České republiky 2030 na místní úrovni.

METODICKÝ PŘÍSTUP

Tato metodika má pomoci k tomu, abychom si cestu s žáky
užili, bez problémů vše zvládli, lépe poznali sebe i žáky, objevili
potenciál jednotlivých žáků i celé zapojené skupiny.

 

ŠUŽ je vzdělávací komunitní program, který pomáhá školám
přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve
svém okolí. Prostřednictvím naplánování a realizací užitečných
projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují
udržitelný rozvoj místa. Žáci se při tom učí důležitým dovednostem
pro život.

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ) je program, který pomáhá školám přispívat ke zlepšování životního prostředí a kvality života ve svém okolí. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život.

 

Vize ŠUŽ

Škola je ohniskem, ve kterém vznikají a ze kterého se šíří zkušenosti, jak udržitelně žít v místě a komunitě.

 

Poslání ŠUŽ

Program prostřednictvím porozumění místu, praktické péče o místo a aktivního zapojení do života komunity rozvíjí u žáků, učitelů a dalších občanů kompetence potřebné pro udržitelný život.

 

Cíle ŠUŽ

Účastník rozvine své kompetence pro udržitelný život.

Účastník vytvoří konkrétní produkt pomáhající udržitelnému životu v místě a komunitě. S jakou metodou program pracuje?

 

S čím ŠUŽ pracuje?

V programu Škola pro udržitelný život dochází k propojení projektové výuky a místně zakotveného učení (MZU) tak, že projektová výuka využívá místních témat (přírodních, kulturních, historických, ekonomických a sociopolitických souvislostí) jako jednotícího kontextu pro výuku. Veškeré aktivity směřují k vytvoření produktu přínosného pro místo.

 

Místně zakotvené učení (MZU) má 12 principů (více o MZU). Pro potřebu programu ŠUŽ jsme principy shrnuli do 6 základních (viz obrázek):

Projektová výuka

Projektová výuka nám dává možnost propojovat učení s reálným životem, zabývat se aktuálními otázkami a problémy, vytvářet přínosné věci. V projektové výuce jde o žákovský podnik, při kterém se děti učí systematicky řešit určitou potřebu nebo problém. Vytvoření smysluplného produktu je tím, co dává jejich práci na projektu význam. Znalosti a dovednosti, které při tom potřebují získat, se týkají právě tohoto produktu. Jsou to znalosti a dovednosti, které jsou pro dosažení cíle (vytvoření produktu) logicky potřebné a nezbytné. Zatímco u tematické výuky je řazení podtémat dáno rozvrhem a může být libovolné, u projektové výuky se jedná o logický, systematický sled činností. Projekt probíhá v delším časovém úseku (projektový den, týden, několik týdnů či měsíců v průběhu školního roku).

 

Součástí ŠUŽ jsou dva cykly projektové výuky:

 

Produktem prvního cyklu projektové výuky je vytvoření udržitelné „vize místa“ – žáci, na základě zmapování a hlubšího poznání místa, získají, vytřídí a interpretují informace o svém místě a navrhují „jaké místo by chtěli mít“ – kam by měla směřovat jeho budoucnost v horizontu cca 10 let. Následně vytipují několik záměrů (k řešení problémů či potřeb místa), kterými mohou sami přispět k naplnění „vize místa“.

 

Produktem druhého cyklu projektové výuky je realizace projektu užitečného pro místo – žáci se společně shodnou na jednom projektovém záměru, blíže prozkoumají jeho souvislosti (bádají), třídí potřebné informace, naplánují řešení a uskuteční je – vytvoří produkt, kterým přispějí k naplnění udržitelné „vize místa“.

Kdo se může přihlásit?

Do programu se mohou přihlásit všechny základní a střední školy z ČR, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

 

Co udělat pro zapojení do programu Škola pro udržitelný život?

Tím, že realizujete školní projekt v rámci programu ŠUŽ, se stanete členy sítě ŠUŽ.

 

Máte několik možností:

  • Zapojíte se do výzvy, kterou dle možností vypisujeme, aktuální přehled naleznete záložce „zapojte se„.
  • Ve škole se domluvíte a my vám uděláme seminář (placený) pro  pedagogy (min. 5 účastníků).
  • Navážete s námi spolupráci v rámci tzv. „šablon“.
  • Domluvíte se s námi na samostatné práci dle naší metodiky a pravidel zapojení do sítě programu ŠUŽ.

 

Pak již stačí jen dodržet doporučení pro úspěšnou cestu programem ŠUŽ (více viz metodika programu ŠUŽ ve složce ODKAZY A PUBLIKACE

PODROBNÝ POSTUP – METODIKA PROGRAMU ŠUŽ

Viz samostatná záložka „KROKY ŠUŽ“ a metodika programu ŠUŽ ve složce „odkazy a publikace„.