ODKAZY A PUBLIKACE

Metodika programu ŠUŽ

Zde naleznete novou metodiku programu Škola pro udržitelný život, včetně jejich příloh. Přejeme příjemné čtení.

Místně zakotvené učení

V této sekci stahujte naši novou brožuru o MZU, kde najdete úvod k místně zakotvenému učení a metodické návody na kratší lekce MZU. Je tu i sborník z konference o MZU se spoustou zajímavých příspěvků, včetně výstupů z praktických workshopů. A pak také zajímavá příručka o tom, jak začít s projekty MZU ve Vaší obci a s Vašimi žáky.

Metodiky kolegiální podpory v servisním učení

Tyto metodiky vznikly v rámci projektu Educational Leaders in Education for Sustainable Development, založeného na kolegiální podpoře zaváděné na školách zapojených do programů Škola pro udržitelný život a Roots & Shoots. Jsou určeny konzultantům, kteří pomáhají školám se zaváděním kolegiální podpory nebo přímo vzdělavatelům – vedoucím týmů spolupracujícím dle principů kolegiální podpory.


For English speaking educators we´ve created the Handbooks also in English, you can download it here! They are intended for consultants who help schools with the introduction of collegial support or directly for educators – team leaders cooperating according to the principles of collegial support.

Příručky dobré praxe 2016

Školní aktivity realizované v rámci projektu „Mutare Mundi – mladí, obce a místní Agenda 21“, „Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život“ a „Spolu si pomáháme, společně se vzděláváme“, které jsme realizovali v roce 2016.

Skripta programu Škola pro udržitelný život

Za jeden provaz

Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život

 

Cena: 490 Kč E-shop

 

Metodika nabízí přehledný souhrn námětů, rad a doporučení, jak zapojit žáky do života obce a obec do života školy. Kniha je určena zejména pedagogům základních a středních škol. Jednotlivé kapitoly však mohou být inspirací také pro představitele místní samo­správy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou aktivitu.

 

Vlastní publikace k místně zakotvenému učení

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Ke stažení zde.

Autorka: Delia Clark
Redakce textu: Jiří Kulich, Karin Richterová, Ladislav Hanuš, Lucie Tomášková, Blažena Hušková

Základem české příručky, kterou držíte v ruce, se stala publikace „Learning to Make Choices for the Future“ připravená Delií Clark z Centra pro místně zakotvené učení a zapojování veřejnosti v USA. Když jsme ji před časem objevili, až nás zaskočilo, jak podobné je to, co je v publikaci popsáno pro americké školy, tomu, co se odehrává v českých školách, obcích a neziskových organizacích zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Protože americká příručka velmi výstižně popisuje a zobecňuje to, co se díky programu Škola pro udržitelný život odehrává i v českých obcích a školách, rozhodli jsme se využít ji jako výchozí materiál, adaptovat v ní popsanou metodiku na české podmínky a doplnit ji zkušenostmi z našeho programu.

Další materiály

Další materiály k MZU naleznete v sekci „ke stažení

Ostatní publikace využitelné v programu

Svět, který chceme

Budoucnost pro všechny

Cíle udržitelného rozvoje, průvodce pro děti

 

Ke stažení zde.

Jak se sází strom

Cena: 109 Kč E-shop

Autorka: Miroslava Drobílková
Spolupracovali: Michal Veselý, Přemysl Krejčiřík
Odborné recenze: doc.Ing. Petr Maděra Ph.D., Ing. Jaroslav Kolařík Ph.D.

Chcete vysadit strom, ale nevíte jak? Nebo kam? Nebo dokonce proč?

Kupte si brožuru Jak se sází strom. Dozvíte se v ní nejenom jak strom správně vysadit, aby dobře rostl, ale i mnoho dalších zajímavých informací.

Dočtete se zde o funkcích stromů v krajině a ve městech a že jsou mezi těmito stanovišti velké rozdíly nejen pro lidi, ale také pro stromy. Výsadbou Vás brožura provede krok po kroku: od přípravy, přes vlastní výsadbu navede i „jak sázet trošku jinak“ a dokonce i kde získat finanční prostředky. V přílohách najdete přehled geobiocenologických formulí, ochranných pásem inženýrských sítí, doporučený sortiment stromů pro výsadbu v městském prostředí a obrazovou přílohu k výsadbě.

Zakoupit brožuru můžete za symbolickou 109 Kč vč. DPH. Jejím zakoupením přispějete na výsadbu a ochranu stromů v České republice. Děkujeme!

Brožura je vytištěna na recyklovaném papíře a slavnostně byla pokřtěna 25. června 2011 zpěvačkou Evou Pilarovou.

Metodika o zásadách a metodách interpretace

Ke stažení zde.

 

Autoři: Tomáš Růžička, Blažena Hušková, Ladislav Ptáček, Michal Medek, Marek Banaš

 

Dobrá interpretace přírodních hodnot určitého území může výrazně napomoci při získání spojenců pro jeho ochranu. S využitím zásad interpretace můžeme lidem odkrýt na první pohled nezajímavé skutečnosti a získat jejich dlouhodobý zájem.


Primárně je text určen pracovníkům v ochraně přírody, ale prezentované přístupy platí pro kohokoli, kdo se rozhodne interpretaci místního dědictví věnovat.

Plánovací víkend

Cena: 160 Kč E-shop

Tento text je upravenou a doplněnou verzí publikace Akční plánování vydané v roce 1999 Nadací Partnerství.

Editor: Martin Nawrath
Autoři doplňků: Jan Balek, Věra Jakubková, Květa Jarolímková, Helena Kameníčková, Miroslav Kundrata, Stanislav Kutáček, Daniel Rosecký, Eva Staňková

Příručka pro společné plánování veřejných prostranství

Publikace Plánovací víkend je druhou příručkou z pětidílné série Metod komunitního rozvoje, kterou postupně vydává Nadace Partnerství. Jak podtitul napovídá, je věnována metodice společného plánování veřejných prostranství. Jde v ní tedy zejména o plánování rekonstrukce a tvorby hřišť, parků, náměstí apod. a to takovým způsobem, při kterém jsou pokud možno v maximální míře využity názory, potřeby a zkušenosti občanů, kteří místo používají nebo budou používat.

Publikace je určena architektům, zástupcům obcí i nevládních organizací, kteří si uvědomují potřebu rozšiřovat ve vzájemné diskusi možnosti občanů ovlivňovat podobu svého nejbližšího okolí.

Vydáno: 2003

Tvorba vize komunity

Cena: 160 Kč E-shop

Autorka: Susan Clark s použitím příspěvků Delie Clark
Editor českého vydání: Martin Nawrath

Příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit

Další publikace vydávaná Nadací Partnerství v edici zaměřené na prezentaci metod komunitního rozvoje je věnována tvorbě vize komunity. Jak z názvu vyplývá, metoda nabízí cestu jak s místními občany vytvořit během dvoudenního diskusního setkání představu o dlouhodobém rozvoji obce, mikroregionu ap. a také jak vtáhnout občany do procesu, ve kterém jsou dílčí cíle realizovány. V příručce najdete detailní návod přípravy takového setkání, návod na strukturaci a vedení takové diskuse a rovněž několik konkrétních příkladů z míst, kde byla tato technika použita. Kniha může být vítaným pomocníkem zástupcům obcí, neziskových organizací, konzultantům i odborníkům, kteří se zabývají místním rozvojem.

Vydáno: 2004

Interpretace místního dědictví

Cena: 160 Kč Na dotaz zde

Autor: James Carter
Překlad a redakce českého vydání: Ladislav Ptáček

Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí

Čtvrtá příručka ze série prezentující metody komunitního rozvoje se věnuje plánování a tvorbě prezentací místních zajímavostí. Tato publikace je překladem anglického originálu Sence of Place anglického odborníka na interpretaci Jamese Cartera. Je opět obohacena o zkušenosti z modelových projektů realizovaných v našem prostředí s použitím zmíněné metodiky. Nový přístup k interpretaci místních zajímavostí.

Vydáno: 2004

Jak zklidnit dopravu v obcích

Ke stažení zde.

Autoři: Petr Slabý, Zbyněk Laube, Štěpán Boháč, Ondřej Vohradský a Radka Dlabačová
Editor: Petr Šmíd

Příručka pro zástupce místní samosprávy.

Ztvárnění uličního prostoru by mělo respektovat zájmy všech dotčených skupin. S prudkým rozvojem automobilové dopravy ovšem došlo k jednostrannému zveličení významu dopravní funkce veřejného prostoru na úkor jeho ostatních funkcí (obytné, společenské, obchodní, estetické či kulturní). Stručně řečeno: byli preferováni automobilisté a přehlíženi všichni ostatní.

Pod pojmem zklidňování dopravy rozumíme soubor opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů.

Vydáno: 2004

Školní plán mobility

Pro školy, které mají zájem o vytvoření svého ŠPM, zpracovaly Pražské matky ve spolupráci s o.  s. Oživení a Nadací Partnerství metodickou příručku Školní plán mobility. Příručka obsahuje podrobný návod na správné zpracování ŠPM, příklady aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní jeho cílů realizovat, i dva příklady již zpracovaných ŠPM – z Anglie (New City Primary School v Londýně) a z Čech (ZŠ Klánovice v Praze).

 

Ke stažení zde.

Portál pro ekologickou a environmentální výchovu

Odkaz zde.

Multimediální ročenka

Multimediální ročenka je elektronická výuková pomůcka environmentální výchovy pro žáky i učitele základních a středních škol, která podává podstatné a aktuální informace o stavu a vývoji krajinyvodyvzduchu.

Znalosti si může uživatel ověřit a doplnit v sekci hry a testy, které jsou tematicky spjaty s celým obsahem. Pokud uživatel nebude znát přesný význam odborného termínu, má k dispozici SLOVNÍK. Pro dosažení větší efektivity práce ve školní výuce byla ve spolupráci s partnerskými školami projektu vytvořena sekce pro učitele, která obsahuje metodické návody v podobě návrhů vzorových vyučovacích hodin k jednotlivým tématům.

 

Odkaz zde.

IgelitART

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků, ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování.

Hlavním cílem příručky je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

 

Ke stažení zde.

DobraPraxe.cz

Databáze příkladů dobré praxe ze Zdravých měst, obcí a krajů.

 

Odkaz zde.