K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Informační panely, tabulky a lavička pro veřejnost

ŠKOLA

Základní škola Vrchlabí, Školní 1336

543 01 Vrchlabí, okres Trutnov

Velikost obce – 12 461 obyvatel

Kraj – Královehradecký

Web – http://www.zsskolnivr.cz/

ANOTACE

Projektu se zúčastnili žáci 8.C, resp. 9.C. Na základě zpracování problematiky Obec 2030 žáci vytvořili podklady pro Vizi 2030. Konečná podoba vznikla po zapracování připomínek Spolku Pro Hartu a po připomínkování na veřejném představení. Na základě třídní diskuse došlo k výběru námětu na projektový záměr – vodní ptactvo na rybníku Kačák, význam mrtvého a odumírajícího dřeva v lužním lesíku a připomenutí existence valů z dob bramborové války a také renovace lavičky u ohniště na Ovčáku.

CÍL PROJEKTU

Cílem našeho projektu bylo vytvoření něčeho smysluplného a udržitelného v naší obci. Zrealizovat vybraný projektový záměr, informační panely, tabulky a lavičku pro veřejnost.

Navázat demokratický dialog s osobami s rozhodovací pravomocí na místní (komunální) úrovni, dalšími odborníky a komunitou tak, aby spolupracovali při řešení otázek udržitelného rozvoje obce.

Dílčí cíle:

– interpretace přírodních zajímavostí vodní ornitofauny rybníka Kačák (Vejsplachy)

– interpretace přírodních zajímavostí života v lužním lesíku u Kačáku (Vejsplachy)

– uvědomit si význam mrtvých a odumírajících stromů v krajině

– interpretace historických událostí a informování o přítomnosti valů z doby Bramborové války

– znovuobjevení místa, hromadného pohřebiště, kde na mohyle kdysi stával kamenný kříž

HLAVNÍ AKTIVITY

Září – listopad 2019

Aktivity na sladění třídního kolektivu, sebepoznání a sebehodnocení, zjišťování silných a slabých stránek, pobyt v H. Maršově, problematika udržitelného rozvoje

Prosinec 2019

Na základě diskuse a vyhodnocení pocitové mapy v 8.C byla vybrána témata projektu – život na Kačáku (vodní ptáci, odumřelé dřevo a dřevokazné organismy v lužním lesíku) a Bramborová válka.

Leden 2020

Diskuse s odborníky, kontaktování odborníků e-mailem, příprava podkladů pro výrobu panelů:

  1. Kobrle – Bramborová válka
  2. Kalliontzi a P.Mládková – význam odumřelého dřeva, živočichové odumřelého dřeva
  3. Marek – vodní ptáci na rybníku Kačák
  4. Vodnárek – historické hromadné pohřebiště, kde jsou valy – navštívení s historikem

G.Kamešová, K. Nosková – příprava prezentace o Vizi obce 2019 – 2030

Únor 2020

Veřejné představení Vize na městském úřadě, připomínkování Vize místostarostou M. Vávrou a vedoucím Odboru ŽP R. Vichem (vizi si vyžádali k prostudování s předstihem).

  1. Mrkva – zaznamenání připomínek k vizi

Na základě podnětů ze Spolku Pro Hartu (dříve neformální uskupení Harťáci) a osobní zkušeností žáků s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad a nevzhledností sběrných míst, zejména centrálního sběrného místa u motorestu ve Vrchlabí 3 (Harta) žáci (resp. N Tuháčková) nafotili přeplněné kontejnery a v rámci projednávání Vize 2019 – 2030 upozorňovali na tento problém a navrhovali zástupcům města různá řešení. Nakonec se podařilo, i díky tomuto projektu, zvýšit frekvenci svozu odpadů z 2x týdně na 3x týdně (začátek března 2020) a u centrálního sběrného prostoru byly kontejnery odcloněny živým plotem z růže svraskalé (říjen 2020).

  1. Vodnárek – oslovil členy České společnosti ornitologické a Ornitologické sekce při Správě KRNAP s prosbou poskytnutí autorských fotografií (zdarma) živočichů zachycených na infopanelech

Březen 2020

  1. Vodnárek – z žákovských podkladů dopracována konečná podoba Vize obce 2019 – 2030

– z žákovských podkladů vytvořen konečný koncept infopanelů, který byl předán grafikovi

8.C – vytipování mrtvých nebo odumírajících stromů pro jejich označení tabulkou o významu
odumírajícího dřeva v krajině (tab. navrtal D. Vodnárek – koronavirus uzavřel školy)

Květen 2020

  1. Vodnárek, R. Vich (odbor ŽP) a pan Tauš (Služby Města Vrchlabí) vyznačili v terénu místa, kde budou ukotveny v zemi infopanely, na náklady Vrchlabí patky vyrobily a instalovaly do země Služby Města Vrchlabí (dohodnuto při prezentaci Vize 2019-2020 na městském úřadě v únoru)

Červen 2020

Slavnostní zakončení projektu, instalace informačních panelů.

Přítomni:

ředitel školy J. Palátka, vedoucí odboru školství R. Albrechtová, zastupitel města a historik M. Bartoš, občan Harty (zájmové území projektu) a náměstek ředitele Správy KRNAP J. Kašpar, koordinátorka za SEVER S. Kozlovská

Říjen 2020

Vysázení živého plotu k odclonění kontejnerů na tříděný odpad – f. Doupovec.

Listopad 2020

9.C – účast žáků na online sdílecí a závěrečné konferenci. Prezentace žákovského projektu, přednášky zástupců OSN, MŽP a dalších hostů na téma udržitelného rozvoje.

VÝSTUPY

Žáci vytvořili:

– informační panel A3 o vodním ptactvu na rybníku Vejsplachy – tzv. Kačák

– informační panel A3 o odumřelém dřevě a životě v něm v lužním lesíku u Kačáku

– informační panel A3 o Bramborové válce a valech na Ovčáku (kopec v Hartě)

– informační tabulky A5 o významu odumřelého dřeva (instalováno na 2 stromy v Hartě)

– informační tabulka A4 o historickém pohřebišti lidí zemřelých na tyfus a choleru v 18. století na konci
Harty

– díky realizaci projektu a osazení horního úbočí kopce Ovčáku panelem o bramborové válce Město schválilo grant, ze kterého Spolek Pro Hartu (tehdy jen Harťáci) nechal vyrobit novou lavičku k ohništi a místu setkávání v Hartě

– i díky Vizi 2019-2030 se zvýšila frekvence svozu tříděného odpadu z 2x týdně na 3x týdně, čímž se zlepšila situace s přeplněností kontejnerů na tříděný odpad

– díky Vizi 2019 – 2030 byl vysázen živý plot z růží svraskalých podél největšího sběrného místa v Hartě, došlo tak k částečnému odclonění nevzhledných kontejnerů (dojde, až růže vyrostou)

FOTOGALERIE

DALŠÍ PROJEKTY