Vlastní publikace programu Škola pro udržitelný život

Za jeden provaz

Metodika výchovy k udržitelnému rozvoji a aktivnímu občanství programu Škola pro udržitelný život

 

Cena: 490 Kč E-shop

Autoři: Miroslava Drobílková, Jan Hollan, Blažena Hušková, Lukáš Kala, Eliška Knížková, Kateřina Kociánová, Jiří Kulich, Stanislav Kutáček, Jaromír Kvasnička, Magdalena Maceková, Michal Medek, Martin Nawrath, Tomáš Růžička, Marie Římanová, Věra Soukupová, Petr Šmíd, Lucie Tomášková, Tomáš Václavík, Zuzana Eliška Veselá, Michal Veselý, Pavlína Vrbová

Odborná recenze: Aleš Máchal

Metodika nabízí přehledný souhrn námětů, rad a doporučení, jak zapojit žáky do života obce a obec do života školy. Kniha je určena zejména pedagogům základních a středních škol. Jednotlivé kapitoly však mohou být inspirací také pro představitele místní samo­správy a rodiče, kteří hledají cestu, jak probudit v obci občanskou aktivitu.

Publikace je rozdělena na tři oddíly označené písmeny A, B a C.

Oddíl A Trocha teorie na začátek aneb bez základů těžko stavět se ve stručnosti věnuje důležitým pojmům a konceptům, ze kterých celá metodika vychází.

Oddíl B Škola pro udržitelný život krok za krokem provede čtenáře metodikou programu Škola pro udržitelný život – procesem přemýšlení o budoucnosti obce, vytváření vlastního zásobníku projektů školy a plánování jednotlivých projektů. Popsaný postup uplatňovaný v rámci programu je dobře využitelný i pro školu, která se do programu nezapojí.

Oddíl C Udržitelný rozvoj dvanáctkrát jinak rozpracovává každé ze 12 témat programu (a tedy i udržitelného rozvoje) v samostatné kapitole. Kromě informačního základu kapitola poskytuje náměty na diskuzní otázky, rozpracované aktivity (včetně jejich přiřazení ke vzdělávacím oborům a tematickým okruhům dle RVP) a další návrhy na činnosti ve výuce.

Na konci celé publikace je vloženo CD obsahující pracovní listy a výukové materiály navazující na jednotlivé tematické kapitoly a očíslované dle značení v textu.

Počet stran: 312 + pracovní listy a přílohy na CD

Metodika, příručky dobré praxe, skripta, loga atd.

Další materiály k ŠUŽ naleznete v sekci "ke stažení".

Vlastní publikace k místně zakotvenému učení

Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost

Ke stažení zde.

Autorka: Delia Clark
Redakce textu: Jiří Kulich, Karin Richterová, Ladislav Hanuš, Lucie Tomášková, Blažena Hušková

Základem české příručky, kterou držíte v ruce, se stala publikace „Learning to Make Choices for the Future“ připravená Delií Clark z Centra pro místně zakotvené učení a zapojování veřejnosti v USA. Když jsme ji před časem objevili, až nás zaskočilo, jak podobné je to, co je v publikaci popsáno pro americké školy, tomu, co se odehrává v českých školách, obcích a neziskových organizacích zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Protože americká příručka velmi výstižně popisuje a zobecňuje to, co se díky programu Škola pro udržitelný život odehrává i v českých obcích a školách, rozhodli jsme se využít ji jako výchozí materiál, adaptovat v ní popsanou metodiku na české podmínky a doplnit ji zkušenostmi z našeho programu.

Další materiály

Další materiály k MZU naleznete v sekci "ke stažení"

Ostatní publikace využitelné v programu

Svět, který chceme

Budoucnost pro všechny

Cíle udržitelného rozvoje, průvodce pro děti

Ke stažení zde.

Jak se sází strom

Cena: 109 Kč E-shop

Autorka: Miroslava Drobílková
Spolupracovali: Michal Veselý, Přemysl Krejčiřík
Odborné recenze: doc.Ing. Petr Maděra Ph.D., Ing. Jaroslav Kolařík Ph.D.

Chcete vysadit strom, ale nevíte jak? Nebo kam? Nebo dokonce proč?

Kupte si brožuru Jak se sází strom. Dozvíte se v ní nejenom jak strom správně vysadit, aby dobře rostl, ale i mnoho dalších zajímavých informací.

Dočtete se zde o funkcích stromů v krajině a ve městech a že jsou mezi těmito stanovišti velké rozdíly nejen pro lidi, ale také pro stromy. Výsadbou Vás brožura provede krok po kroku: od přípravy, přes vlastní výsadbu navede i „jak sázet trošku jinak“ a dokonce i kde získat finanční prostředky. V přílohách najdete přehled geobiocenologických formulí, ochranných pásem inženýrských sítí, doporučený sortiment stromů pro výsadbu v městském prostředí a obrazovou přílohu k výsadbě.

Zakoupit brožuru můžete za symbolickou 109 Kč vč. DPH. Jejím zakoupením přispějete na výsadbu a ochranu stromů v České republice. Děkujeme!

Brožura je vytištěna na recyklovaném papíře a slavnostně byla pokřtěna 25. června 2011 zpěvačkou Evou Pilarovou.

Metodika o zásadách a metodách interpretace

Ke stažení zde.

Autoři: Tomáš Růžička, Blažena Hušková, Ladislav Ptáček, Michal Medek, Marek Banaš

Dobrá interpretace přírodních hodnot určitého území může výrazně napomoci při získání spojenců pro jeho ochranu. S využitím zásad interpretace můžeme lidem odkrýt na první pohled nezajímavé skutečnosti a získat jejich dlouhodobý zájem.
Primárně je text určen pracovníkům v ochraně přírody, ale prezentované přístupy platí pro kohokoli, kdo se rozhodne interpretaci místního dědictví věnovat.

Plánovací víkend

Cena: 160 Kč E-shop

Tento text je upravenou a doplněnou verzí publikace Akční plánování vydané v roce 1999 Nadací Partnerství.

Editor: Martin Nawrath
Autoři doplňků: Jan Balek, Věra Jakubková, Květa Jarolímková, Helena Kameníčková, Miroslav Kundrata, Stanislav Kutáček, Daniel Rosecký, Eva Staňková

Příručka pro společné plánování veřejných prostranství

Publikace Plánovací víkend je druhou příručkou z pětidílné série Metod komunitního rozvoje, kterou postupně vydává Nadace Partnerství. Jak podtitul napovídá, je věnována metodice společného plánování veřejných prostranství. Jde v ní tedy zejména o plánování rekonstrukce a tvorby hřišť, parků, náměstí apod. a to takovým způsobem, při kterém jsou pokud možno v maximální míře využity názory, potřeby a zkušenosti občanů, kteří místo používají nebo budou používat.

Publikace je určena architektům, zástupcům obcí i nevládních organizací, kteří si uvědomují potřebu rozšiřovat ve vzájemné diskusi možnosti občanů ovlivňovat podobu svého nejbližšího okolí.

Vydáno: 2003

Tvorba vize komunity

Cena: 160 Kč E-shop

Autorka: Susan Clark s použitím příspěvků Delie Clark
Editor českého vydání: Martin Nawrath

Příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit

Další publikace vydávaná Nadací Partnerství v edici zaměřené na prezentaci metod komunitního rozvoje je věnována tvorbě vize komunity. Jak z názvu vyplývá, metoda nabízí cestu jak s místními občany vytvořit během dvoudenního diskusního setkání představu o dlouhodobém rozvoji obce, mikroregionu ap. a také jak vtáhnout občany do procesu, ve kterém jsou dílčí cíle realizovány. V příručce najdete detailní návod přípravy takového setkání, návod na strukturaci a vedení takové diskuse a rovněž několik konkrétních příkladů z míst, kde byla tato technika použita. Kniha může být vítaným pomocníkem zástupcům obcí, neziskových organizací, konzultantům i odborníkům, kteří se zabývají místním rozvojem.

Vydáno: 2004

Interpretace místního dědictví

Cena: 160 Kč Na dotaz zde

Autor: James Carter
Překlad a redakce českého vydání: Ladislav Ptáček

Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí

Čtvrtá příručka ze série prezentující metody komunitního rozvoje se věnuje plánování a tvorbě prezentací místních zajímavostí. Tato publikace je překladem anglického originálu Sence of Place anglického odborníka na interpretaci Jamese Cartera. Je opět obohacena o zkušenosti z modelových projektů realizovaných v našem prostředí s použitím zmíněné metodiky. Nový přístup k interpretaci místních zajímavostí.

Vydáno: 2004

Jak zklidnit dopravu v obcích

Ks stažení zde.

Autoři: Petr Slabý, Zbyněk Laube, Štěpán Boháč, Ondřej Vohradský a Radka Dlabačová
Editor: Petr Šmíd

Příručka pro zástupce místní samosprávy.

Ztvárnění uličního prostoru by mělo respektovat zájmy všech dotčených skupin. S prudkým rozvojem automobilové dopravy ovšem došlo k jednostrannému zveličení významu dopravní funkce veřejného prostoru na úkor jeho ostatních funkcí (obytné, společenské, obchodní, estetické či kulturní). Stručně řečeno: byli preferováni automobilisté a přehlíženi všichni ostatní.

Pod pojmem zklidňování dopravy rozumíme soubor opatření a nástrojů, sloužících ke zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména chodců a cyklistů.

Vydáno: 2004

Školní plán mobility

Pro školy, které mají zájem o vytvoření svého ŠPM, zpracovaly Pražské matky ve spolupráci s o.  s. Oživení a Nadací Partnerství metodickou příručku Školní plán mobility. Příručka obsahuje podrobný návod na správné zpracování ŠPM, příklady aktivit a opatření, která lze v rámci naplňovaní jeho cílů realizovat, i dva příklady již zpracovaných ŠPM – z Anglie (New City Primary School v Londýně) a z Čech (ZŠ Klánovice v Praze).

Ke stažení zde.

Portál pro ekologickou a environmentální výchovu

Odkaz zde.

Multimediální ročenka

Multimediální ročenka je elektronická výuková pomůcka environmentální výchovy pro žáky i učitele základních a středních škol, která podává podstatné a aktuální informace o stavu a vývoji krajinyvodyvzduchu.

Znalosti si může uživatel ověřit a doplnit v sekci hry a testy, které jsou tematicky spjaty s celým obsahem. Pokud uživatel nebude znát přesný význam odborného termínu, má k dispozici SLOVNÍK. Pro dosažení větší efektivity práce ve školní výuce byla ve spolupráci s partnerskými školami projektu vytvořena sekce pro učitele, která obsahuje metodické návody v podobě návrhů vzorových vyučovacích hodin k jednotlivým tématům.

Odkaz zde.

IgelitART

Příručka IgelitART nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků, ve kterých si žáci a studenti jakéhokoliv věku procházejí cestu od hledání vlastního propojení s Čínou, přes prozkoumávání zajímavých výtvarných technik až po získávání informací o plastovém odpadu a o možnostech jeho snižování.

Hlavním cílem příručky je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy a zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy.

Ke stažení zde.

DobraPraxe.cz

Databáze příkladů dobré praxe ze Zdravých měst, obcí a krajů.

Odkaz zde.

Kontakt

SEVER, suz@ekologickavychova.cz, 734 310 966

Značka spisu ochranné známky programu ŠUŽ: O-460652

Stránky byly realizovány díky projektu "Stabilizace a rozvoj sítě národního programu Škola pro udržitelný život"

Facebook

Stránky vytvořila TAH reklamní agentura www.tah.cz